เคมีภัณฑ์

FATTY ALCOHOLS

A substantial majority of Fatty Alcohols worldwide are converted into surfactants or "surface active agents" which are the basic materials used in the production of laundry detergent, dishwashing detergent and other household cleaning products. Apart of surfactants, Fatty Alcohols are commonly used in a range of goods, including plasticizers, solvents, flavorings, fragrances, detergents, foam stabilizer, lubricant, cosmetics, plastic intermediates, shampoo, paints and coatings, textile and leather auxiliaries and printing inks.

Our Fatty Alcohols are natural Fatty Alcohols which are derived from vegetable oil and have a chemical composition featuring an even number of carbon atoms per molecule with environmental friendly property.

Thai Fatty Alcohols Company Limited (TFA), an affiliate of GGC, is marketing our natural Fatty Alcohols under brand "THAIOL" with variant product grade such as short chain (C6-10), mid-cut (C12-14) and long chain (C16-18), depending on the number of carbon atoms contained in each molecule.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน