มูลค่าเพิ่มจากการใช้ X PURGE

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีน้ำเงินให้ครบถ้วน ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 0

รายการ
หน่วย
วิธีการล้างแบบเดิม
วิธีการล้างด้วย X PURGE
ขั้นตอนการล้าง
ปริมาณเม็ดล้างเครื่องที่ใช้ กิโลกรัม
ราคาเม็ดล้างเครื่องที่ซื้อ บาท/กิโลกรัม
ขั้นตอนการไล่
ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้ไล่ กิโลกรัม
ราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้ไล่ บาท/กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบในการล้างเครื่อง บาท
การปฏิบัติการครั้งถัดไป
เวลารวมที่ใช้ในการล้างเครื่อง นาที
ผลผลิตต่อหน่วยเวลา กิโลกรัม/ชั่วโมง
ปริมาณของเสียจากจากการผลิต กิโลกรัม
ราคาขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บาท/กิโลกรัม
มูลค่าผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น บาท
รวมมูลค่าของเสีย บาท
รวมเปรียบเทียบมูลค่าทั้งหมด บาท
X PURGE

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบในการล้างเครื่อง (บาท)

วิธีการล้างด้วย X PURGE
วิธีการล้างแบบเดิม
X PURGE จะประหยัดกว่า
X PURGE

รวมมูลค่าของเสีย (บาท)

วิธีการล้างด้วย X PURGE
วิธีการล้างแบบเดิม
X PURGE จะประหยัดกว่า
X PURGE

มูลค่าผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น (บาท)

X PURGE

รวมเปรียบเทียบมูลค่าทั้งหมด (บาท)

รายการ
วิธีการล้างแบบเดิม
วิธีการล้างด้วย X PURGE
ปริมาณเม็ดล้างเครื่องที่ใช้ กิโลกรัม กิโลกรัม
ราคาเม็ดล้างเครื่องที่ซื้อ บาท/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม
ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้ไล่ กิโลกรัม กิโลกรัม
ราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้ไล่ บาท/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบในการล้างเครื่อง บาท บาท
เวลารวมที่ใช้ในการล้างเครื่อง นาที นาที
ผลผลิตต่อหน่วยเวลา กิโลกรัม/ชั่วโมง กิโลกรัม/ชั่วโมง
ปริมาณของเสียจากจากการผลิต กิโลกรัม กิโลกรัม
ราคาขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บาท/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม
มูลค่าผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น บาท
รวมมูลค่าของเสีย บาท บาท
รวมเปรียบเทียบมูลค่าทั้งหมด บาท