GC ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก เรซิ่น และโพลิเมอร์

GC ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เรซิ่น และโพลิเมอร์ ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทดแทนการนำเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ

โรงงานเม็ดพลาสติก GC มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ และพลาสติก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ GC สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น

โซลูชั่นส์ด้านผลิตภัณฑ์

   

ศูนย์รวมข้อมูลวัสดุ

ดูเพิ่มเติม


ศูนย์รวมข้อมูลวัสดุ ซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม GC Group และพันธมิตรของ GC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   
InnoPlus แบรนด์จาก GC ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเรซิ่น โพลิเมอร์ HDPE, LLDPE, mLLDPE, LDPE, PET
PlastMate บริษัทเม็ดพลาสติกคอมพาวด์
InnoEco เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดย บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด
ผลิตภัณฑ์ Diarex จากผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PS
X-PURGE แบรนด์เม็ดพลาสติกคอมพาวนด์เพื่อทำความสะอาดกระบอกและสกรูจากบริษัทขายเม็ดพลาสติก GC
InnoSis แบรนด์จาก GC จำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลินเพื่อธุรกิจ
Genix โพลีออล์ ผลิตและจำหน่ายโดย GC Polyols บริษัทในเครือ GC บริษัทผลิตเม็ดพลาสติก
THAIOL ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่จดทะเบียนโดย GGC บริษัทในเครือ GC ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
about-csc

เกี่ยวกับ CSC

ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย GC หรือศูนย์ CSC คือ ศูนย์กลางในการให้บริการลูกค้าหรือคู่ค้าอย่างครบวงจร เราไม่ได้เป็นเพียงแค่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก แต่เชื่อมต่อช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการและคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เช่น การแปลงความต้องการของเจ้าของแบรนด์ไปสู่กระบวนการผลิต การบริการของ CSC มีดังนี้

net-work

สร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีทั้งภายในบริษัทเม็ดพลาสติก GC และภายนอก รวมไปถึงเครือข่ายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

design

ออกแบบและพัฒนาวัสดุ

เราไม่ใช่แค่บริษัทขายเม็ดพลาสติก แต่เรายังพัฒนาวัสดุและออกแบบสินค้าปลายทางตามความต้องการ อีกทั้งยังเชี่ยวชาญเรื่องการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการขึ้นตัวอย่างและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย

market

พัฒนาตลาด

จับคู่ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดสินค้าที่พัฒนาภายใต้ความร่วมมือ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความต้องการของตลาด

ฉลากรับรองวัสดุของผลิตภัณฑ์

เพื่อส่งเสริมการรับรู้ต่อผู้บริโภค และสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์) ที่ได้ใช้วัสดุมาตรฐานของ GC เราจึงได้สร้างสรรค์ฉลากเพื่อรับรองวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เม็ดพลาสติกที่ผลิตจากโรงงานเม็ดพลาสติกที่ได้มาตรฐานของ GC เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่หลากหลาย ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเราเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ฉลาก GC Compostable จึงเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ ซึ่งฉลากเหล่านี้ให้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุในบริษัทผลิตเม็ดพลาสติกของ GC เท่านั้น เพื่อช่วยสื่อสารถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาดอื่น ๆ

ข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาด

Circular Living Shop

GC Circular Living Shop คือ ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งนำหลัก Circular Economy มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Shop Now
products