พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ Creative Plastic Academy ในงาน Bangkok Design Week 2022

Feb Wed 2022


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต (Futuristic House) ในโครงการ Creative Plastic Academy 2021 ที่จัดขึ้น ณ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับบ้านในอนาคตเพื่อตอบสนองการอยู่อาศัย 3 แบบ ได้แก่ การอยู่อาศัยที่ตอบสนองคนหลายรุ่น (Universal Design) การอยู่อาศัยเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ (Preventive House) และ การอยู่อาศัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (Hygienic House) มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำมาจัดแสดงนี้ทั้งหมด 9 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละกลุ่ม คือ ขวดน้ำปลาเพื่อสุขภาวะที่ดี โดยทีม Baby Boss สำหรับกลุ่ม Universal Design เก้าอี้สนามลอยน้ำได้ โดยทีม SYMmetrical สำหรับกลุ่ม Preventive House และประตูป้องกันไวรัส โดยทีม Sandbox สำหรับกลุ่ม Hygienic House

 

นิทรรศการ Creative Plastic Academy เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC โดยเป็นส่วนหนึ่งในงาน Bangkok Design Week 2022

โครงการ Creative Plastic Academy 2021 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้เรียนรู้ข้อมูลพลาสติก ทั้งคุณสมบัติ กระบวนการขึ้นรูป และเทคนิคการออกแบบ ผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน เช่น วิทยากรจาก FIF Design Studio ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรม (IDIC) และอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถนำพลาสติกมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสร้างความตระหนักรู้ภายในกลุ่มนักออกแบบและสังคมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก ว่าเมื่อเราให้ความสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือ การเรียนรู้วัสดุ การออกแบบ ตลอดจนการนำไปใช้และจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน พลาสติกจะถูกนำไปใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด