ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (CSC)

ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย GC หรือศูนย์ CSC คือ ศูนย์กลางในการให้บริการลูกค้าหรือคู่ค้าอย่างครบวงจร เราช่วยปิดช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการและคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เช่น การแปลงความต้องการของเจ้าของแบรนด์ไปสู่การปรับกระบวนการผลิตหรือการขึ้นรูป การแนะนำวัสดุ และกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมให้กับนักออกแบบ เพื่อที่จะสามารถนำไปผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์และตอบโจทย์ผู้ใช้งานปลายทาง เราใช้รูปแบบของความร่วมมือเครือข่ายทางธุรกิจในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการของเรา

สร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีทั้งภายในบริษัทเม็ดพลาสติก GC และภายนอก รวมไปถึงเครือข่ายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ออกแบบและพัฒนาวัสดุ

เราไม่ใช่แค่บริษัทขายเม็ดพลาสติก แต่เรายังพัฒนาวัสดุและออกแบบสินค้าปลายทางตามความต้องการ อีกทั้งยังเชี่ยวชาญเรื่องการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการขึ้นตัวอย่างและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย

พัฒนาตลาด

จับคู่ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดสินค้าที่พัฒนาภายใต้ความร่วมมือ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความต้องการของตลาด

รับข่าวสารเพิ่มเติมจากเรา

ให้เราช่วยอะไรคุณ?

คู่ค้าและเครือข่าย

เพื่อให้การบริการของเราครบวงจร และเข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ GC จึงได้ร่วมกับคู่ค้าและเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แบรนด์ต่างๆ นักวิจัย สถาบัน ตลอดจนนักออกแบบ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น

info-csc

ขอข้อมูลผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อให้ทางเราจัดส่งข้อมูลผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไปยังอีเมลของท่านต่อไป

CSC ที่ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

CSC ที่อาคาร ต้นคูณ

คำถามที่พบบ่อย