ภาพรวม

GC bio-base GC compostable GC upcycling

ฉลากวัตถุดิบเพื่อสิ่งแวดล้อม

GC เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กิจการที่บริษัทดำเนินการ โดย GC เชื่อว่าความสมดุลใน 3 ประเด็นหลักนี้ สามารถทำได้หากเรามุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ GC จึงพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกชีวภาพ และรีไซเคิล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเติบโตของเราไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม จะเป็นการเติบโตไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

GC Sustainabillity Framework