เคมีภัณฑ์

ปิโตรเลียม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ประกอบด้วย หน่วยงานโรงกลั่นน้ำมัน และหน่วยงานคลังรับส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานโรงกลั่นน้ำมันเป็นผู้ดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันที่มีความซับซ้อน มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ รวม 145,000 บาร์เรลต่อวัน* และดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปที่หน่วยงานคลังรับส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะดำเนินการจัดเก็บและส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป

* ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563