GCL มีการบริหารบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศของ GCL (IDC) ขนาด 96,000 ตรม. ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตลอดจนมีการให้บริการจัดการคลังสินค้าของลูกค้า ประมาณ 50,000 ตรม.และให้บริการคลังสินค้าที่แหลมฉบัง รองรับความความต้องการของลูกค้าบนพื้นที่ EEC นอกจากนี้บริษัทบริหารงานปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น โปรแกรมระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System) ซึ่งเป็นระบบงานที่มีบทบาทหลักในการควบคุมการเคลื่อนไหว การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า การบริหารคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถรองรับปริมาณการผลิตและจัดส่งเม็ดพลาสติกได้มากกว่า 1 ล้านตันต่อปี อีกทั้งยังสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรด้วยระบบที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมของทีมงานมืออาชีพ

การบรรจุ และการจัดการคลังสินค้า

การบรรจุ

ในการบรรจุสินค้าลงถุงนั้น เป็นระบบปิด โดยสินค้าจะลำเลียงผ่านท่อ จัดเก็บใน Silo แลบรรจุเม็ดพลาสติก โดยผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ และมีการชั่งน้ำหนักสินค้าทุกถุง โดยมี Packaging ต่างๆ ซึ่งสินค้าจะถูกวางบน Pallet จะนำไปจัดเก็บใน Location ที่กำหนดไว้ในระบบ WMS (Warehouse Management System)

การจัดการคลังสินค้า

การจัดเก็บเม็ดพลาสติกหลังจากกระบวนการบรรจุถุงในสภาพแวดล้อมคลังสินค้าที่มีการจัดการและควบคุม บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันถูกจัดกลุ่มและจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บที่กำหนดไว้

การบรรจุ และคลังสินค้า

การบรรจุ และคลังสินค้า

ปัจจุบันศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศของ GCL (International Distribution Center :IDC)ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 25 Silo (350 Tons/Silo)และเครื่องบรรจุสินค้า(FFS Bagging machine)ขนาด 25กิโลกรัมจำนวน 6 เครื่อง และเครื่องบรรจุสินค้าขนาด Big bag จำนวน 4 เครื่อง

Packing and Warehouse

การบริหารคลังสินค้า

GCL ให้บริการด้านการบริหารคลังสินค้าแก่ลูกค้าโดยนำระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS)ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บและจัดการสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสามารถเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ประเภทของถุงบรรจุภัณฑ์

ถุงบรรจุภัณฑ์ InnoPlus

ถุงบรรจุภัณฑ์ Innoplus มีหลากหลายขนาด ได้แก่ ถุงเล็ก 25 กก. ถุงใหญ่ 750 กก. ถุงใหญ่ 800 กก. รถแทงก์ และถุงสำหรับขนส่งทางทะเล

Small Bag 25 kg.

(Loose or Warp on Pallet)


Solutions-Service Solutions-sub
PP Woven Bag 750 kg. On Pellet
Solutions-Service Solutions-sub
PP Woven Bag 800 kg. On Pellet
Solutions-Service Solutions-sub
Sea Bulk Container 28 MT
Solutions-Service Solutions-sub
Tank Car 18 MT

มาตรฐานของ GCL

GCL Standards
Freight Forwarding

การบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

GCL ให้บริการจองระวางเรือ สำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า และให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลที่คลอบคลุมในหลายเส้นทาง GCLได้เข้าร่วมกับสายเรือรายใหญ่หลายราย เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดในการให้บริการ และให้บริการด้วยความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของลูกค้า

Customs Clearance

การบริการพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า

GCL ให้บริการด้านพิธีศุลกากรด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรมและมีใบรับรองตามมาตรฐาน Authorized Economic Operator (AEO) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานสูง และเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรที่จะให้บริการออกสินค้าแทนลูกค้า เริ่มตั้งแต่กระบวนการของการทำเอกสาร การเดินเอกสาร การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและวางใจว่าว่าสินค้าจะผ่านพิธีการทางศุลกากรอย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหาเรื่องสินค้าถูกกัก

มาตรฐานการขนส่ง (ภายในประเทศ / การส่งออก)

GCL ให้บริการจัดส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านระบบ Transport management system (TMS) ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อให้บริการและตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

Delivery Standard (Domestic / Export) Delivery Standard (Domestic / Export)