ผู้นำด้านเรซิ่น โพลิเมอร์ เพื่อการผลิตไบโอพลาสติก ผู้นำด้านเรซิ่น โพลิเมอร์ เพื่อการผลิตไบโอพลาสติก

พลาสติกชีวภาพ (ไบโอพลาสติก) คืออะไร มีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง

คืออะไร?

พลาสติกชีวภาพ หรือ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bioplastics หรือ Biodegradable Plastic) คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร (Biobased) หรือจากน้ำมันปิโตรเลียม (Petrobased) โดยพลาสติกชีวภาพเหล่านี้มีลักษณะคล้ายพลาสติกทั่วไป สามารถนำมาหลอมและผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปตามปกติด้วยเครื่องจักรทั่วไปที่อาจมีการปรับแต่งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสม
สำหรับพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรนั้นผลิตจากกระบวนการหมักเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นโมโนเมอร์ (Monomer) แล้วจึงนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกต่อไป
พลาสติกชีวภาพมีข้อดีตรงที่สามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติ แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ปัจจุบันยังมีต้นทุนที่สูงกว่าพลาสติกทั่วไป แต่หากมองในแง่ของความคุ้มค่าทางสิ่งแวดล้อมและความสะดวกในการใช้งาน ไบโอพลาสติกก็ยังเป็นทางเลือกที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพมีที่มาอย่างไร?

What Are the Types of Bioplastics?

กระบวนการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ

กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพจะเริ่มต้นจากการใช้วัสดุจากพืช อย่างมันสำปะหลัง พืชตระกูลถั่ว อ้อย ข้าวโพด มาผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ เพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นโมโนเมอร์ แล้วนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ และขึ้นรูปเป็นสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งหลังจากใช้แล้ว สามารถนำไปทิ้งรวมกับขยะอินทรีย์ และจะสลายตัวภายใน 180 วัน

พลาสติกชีวภาพมีกี่ประเภท

พลาสติกชีวภาพมีกี่ประเภท

พลาสติกชีวภาพ หมายรวมถึง Biodegradable Polymer คือโพลิเมอร์ที่ใช้วัสดุชีวภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติและการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ และด้วยการคิดค้นใหม่ๆ จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยพลาสติกชีวภาพมักถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก:

1. พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพ (Biobased) แต่ไม่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Non-compostable) เช่น โพลิเอสเตอร์ชีวภาพ โพลิเอทิลีน (PE) โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) โพลิเอไมด์ (PA) บางชนิด และโพลิยูรีเทน (PUR)

2. พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพ (Biobased) และสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable) เช่น ไบโอโพลิบิวทิลีนซัคซิเนต (BioPBS)

3. พลาสติกจากปิโตรเลียม (Petrobased) แต่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable) เช่น โพลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS)


ความแตกต่างระหว่าง OXO / Biodegradable และ Compostable Plastic คือ?

ความแตกต่างระหว่าง OXO / Biodegradable และ Compostable Plastic คือ?
ความต่างของ OXO / Biodegradable และ Compostable Plastic คือ

ความแตกต่างระหว่างพลาสติก Biodegradable พลาสติก Compostable และพลาสติก OXO

 1. Biodegradable Polymer คืออะไร

  Biodegradable Polymer คือ พลาสติกที่แตกตัวโดยสภาวะแวดล้อม เช่น แสงแดด ออกซิเจน ความชื้น หรือจุลินทรีย์ แต่เป็นคำกล่าวแบบกว้าง ๆ ที่ไม่มีมาตรฐานระบุ ระยะเวลาการสลายตัวและสิ่งที่แปรสภาพหลังการสลายตัวเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 2. Compostable Plastic คืออะไร

  Compostable Plastic คือ พลาสติกที่เมื่อนำไปผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพแล้ว จะแตกตัวและสลายตัวจนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารประกอบอินทรีย์ มวล ชีวภาพ และต้องไม่มีส่วนของพลาสติกเหลือที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือสารพิษเหลืออยู่ โดยพลาสติกที่สลายตัวได้ด้วยกระบวนการนี้ต้องมีอัตราการสลายตัวเทียบได้กับเซลลูโลส (บอก. 17088) และมีมาตรฐานสากลรองรับ ดังนั้น การจัดการพลาสติก Compostable ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี จึงควรนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำปุ๋ยหมัก หรือฝัง กลบในดินพร้อมขยะอินทรีย์ (Compost)

 3. OXO-Biodegradable Plastic คืออะไร

  OXO-Biodegradable Plastic คือ พลาสติกที่ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น Metal Salts เข้าไปทำให้เกิดการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อเจอกับแสงแดด แสงยูวี หรือความร้อน และยังคงตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในบางครั้งพลาสติก OXO ถูกเรียกว่า EDP (Environmental Degradable Plastic) แทนคำว่า OXO-Biodegradable


มาตรฐานของพลาสติกชีวภาพ

ฉลากบ่งชี้การสลายตัวได้ทางชีวภาพ
ฉลากบ่งชี้การสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ภาพต้นอ่อน เป็นฉลากที่แสดงถึงความสามารถในการสลายตัวได้ทางชีวภาพ โลโก้และหมายเลขรับรองที่พิมพ์อยู่บนผลิตภัณฑ์มีส่วนช่วยให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อและทำลายผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์) ซึ่งกระบวนการรับรองดังกล่าวรับรองโดย TUV Austria Belgium ของเบลเยียมและผู้รับรอง DIN CERTCO ของเยอรมนี

ฉลากชีวภาพ
ฉลากชีวภาพ

ปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตในการเปิดเผยปริมาณที่แน่นอนของวัสดุชีวภาพที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสามารถให้ข้อมูลนี้แก่ผู้บริโภคได้ตามต้องการ ซึ่งนอกจากสามารถพิสูจน์สิทธิทางการตลาดได้แล้ว ยังช่วยให้มีการตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาดสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การสลายตัวในมาตรฐานสากล

องค์กรดังกล่าวจะระบุหลักเกณฑ์สำหรับการแตกตัวเมื่อมีการสลายตัวทางชีวภาพ และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ พลาสติกที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการบ่งชี้ว่าสามารถสลายตัวได้

แล้วเราจะบ่งชี้ว่าเป็นพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพอย่างไร? พลาสติกที่สลายตัวได้ทั้งหมดเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์บ่งชี้ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ดังนั้น ให้มองหาฉลากบนพลาสติกของท่านก่อนซื้อทุกครั้ง

การสลายตัวในมาตรฐานสากล
องค์ประกอบในการสลายตัวของพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพคืออะไร และสลายตัวอย่างไร องค์ประกอบในการสลายตัวของพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพคืออะไร และสลายตัวอย่างไร

องค์ประกอบในการสลายตัวของพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพคืออะไร และสลายตัวอย่างไร

การทดสอบการสลายตัวเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D6400, EN 13432 และ ISO 17088 ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ 55-60 องศาเซลเซียส โดยพลาสติกประเภท PLA และ PBS สามารถสลายตัวได้ภายใน 6 เดือน กลายเป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และสารประกอบอินทรีย์มวลชีวภาพ โดยไม่ทิ้งสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมภายใน อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่ไม่ได้ควบคุมตามมาตรฐาน เช่น การฝังพลาสติกประเภท PLA และ PBS ในดิน หรือในกองปุ๋ยหมักทั่วไป พลาสติกประเภท PLA และ PBS ก็ยังสามารถสลายตัวทางชีวภาพได้ในระยะเวลาประมาณ 6 -24 เดือน โดยความเร็วของการสลายตัวขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ ความชื้น รวมถึงขนาดและความหนาของผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดที่สำคัญในการสลายตัว

ข้อกำหนดที่สำคัญใน มอก. 17088-2555 มีดังนี้

 1. 1. การแตกตัวระหว่างการหมักทางชีวภาพ (Disintegration During Composting) เป็นการกำหนดว่า ไบโอพลาสติกสามารถแตกตัวได้ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อม เป็นเวลา 84 วัน โดยส่วนที่เหลือขนาด 2.0 มิลลิเมตร ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมวลของแข็งแห้งทั้งหมดที่ใช้ตั้งต้น
 2. 2. การแตกสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนในขั้นสุดท้าย (Ultimate Aerobic Biodegradation) เป็นการกำหนดว่า คาร์บอนออร์แกนิกในพลาสติกหรือสารเติมแต่งและตัวเติมใด ๆ จะต้องเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recovery) ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของคาร์บอนออร์แกนิก ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
 3. 3. การไม่เกิดผลเสียต่อความสามารถในการสลายตัวที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของภูมิภาคและ/หรือระดับต่างประเทศ ซึ่งกำหนดเอาไว้ดังต่อไปนี้
 1. โลหะและสารพิษในพลาสติก ได้แก่ สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) โครเมียม (Cr) โมลิบดีนัม (Mo) ซีลีเนียม (Se) อาร์ซีนิก (As) ฟลูออรีน (F) ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ของแข็ง ซึ่งเกิดจากการรีไซเคิลพลาสติก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมวลของแข็งแห้งทั้งหมด
 3. การเติบโตของพืช โดยเปรียบเทียบการเติบโตของพืชระหว่างพืชที่ปลูกด้วยปุ๋ยที่ได้จากการทดสอบการแตกตัวระว่างการหมักพลาสติก กับพืชที่ปลูกด้วยปุ๋ยที่ได้จากการทดสอบการแตกตัวการหมักที่ไม่ใช้พลาสติก ดังนี้
  1. จำนวนเมล็ดพืช ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
  2. มวลและมวลแห้งของพืช ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

กลไกการสลายตัวของไบโอพลาสติก

กลไกการสลายตัวของไบโอพลาสติก มีอะไรบ้าง

ฉลาก Biobased คืออะไร?

 1. พลาสติกชีวภาพผลิตจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ แต่อาจไม่สามารถแตกตัวและสลายตัวทางชีวภาพได้ในทุกกรณี (เช่น Bio-PE หรือ Bio-PET)
 2. ได้รับการทดสอบโดยวิธี Radiocarbon หรือ carbon-14 โดยเป็นการวิเคราะห์ไอโซโทปตามมาตรฐาน EN 15440, ASTM D6866, CEN 16137 และ ISO 13833
ฉลาก Biobased คืออะไร?
ฉลาก Biobased คืออะไร?
ฉลาก Biobased คืออะไร?

พลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานสากล

DIN CERTCO

{ __('messages.din_certco_1_alt') }}
{ __('messages.din_certco_2_alt') }}
{ __('messages.din_certco_3_alt') }}

TÜV AUSTRIA

ไบโอพลาสติกตามมาตรฐานสากล TÜV AUSTRIA 1 ดาว
ไบโอพลาสติกตามมาตรฐานสากล TÜV AUSTRIA 2 ดาว
ไบโอพลาสติกตามมาตรฐานสากล TÜV AUSTRIA 3 ดาว
ไบโอพลาสติกตามมาตรฐานสากล TÜV AUSTRIA 4 ดาว

USDA

ไบโอพลาสติกตามมาตรฐานสากล USDA 90%
ไบโอพลาสติกตามมาตรฐานสากล USDA 95%
ไบโอพลาสติกตามมาตรฐานสากล USDA 100%
กำลังการผลิตไบโอพลาสติกทั่วโลก

กำลังการผลิตไบโอพลาสติกทั่วโลกในปี 2566 (ตามภูมิภาค)

กำลังการผลิตไบโอพลาสติกทั่วโลกในปี 2566 (ตามภูมิภาค)

กำลังการผลิตไบโอพลาสติกทั่วโลกในปี 2562 (ตามประเภทวัสดุ)

กำลังการผลิตไบโอพลาสติกทั่วโลกในปี 2562 (ตามประเภทวัสดุ)

ความต้องการของตลาดโลก

ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกมีการผลิตมากกว่า 359 ล้านตันต่อปี คิดเป็นประมาณ 1% ของพลาสติกทั้งหมด ด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ตลาดของพลาสติกชีวภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก กำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 2.11 ล้านตันในปี 2019 แตะที่ตัวเลขประมาณ 2.43 ล้านตันในปี 2567

ไบโอพลาสติกถูกนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เป็นทางเลือกแทนวัสดุพลาสติกทั่วไปได้เกือบทุกชนิดและทุกการใช้งานที่เกี่ยวข้อง และในอนาคตเมื่อวัสดุพลาสติกชีวภาพสามารถหาซื้อได้ในเชิงพาณิชย์ กำลังการผลิตจะยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นอีกภายใน 5 ปีข้างหน้า และมีกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลาดพลาสติกทั่วโลก

 1. ตลาดพลาสติกชีวภาพคาดว่าจะเติบโตขึ้น 30%
  (CAGR 2013-2030)
 2. ตลาดพลาสติกแบบเดิมคาดว่าจะเติบโตขึ้น 3% ต่อปี
ส่วนแบ่งการตลาดของไบโอพลาสติกปี 2013
ส่วนแบ่งการตลาดของไบโอพลาสติกปี 2019
ส่วนแบ่งการตลาดของไบโอพลาสติกปี 2030

ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตจากไบโอพลาสติก

bio-plastice-step

ประเภทเม็ดไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ GC

ประเภทของเม็ดไบโอพลาสติก มีอะไรบ้าง

PLA ภายใต้เครื่องหมายการค้า Ingeo ผลิตโดย เนเจอร์เวิร์ค

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กับบริษัท คาร์กิล จำกัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

https://www.natureworksllc.com/About-NatureWorks

บริษัท เนเจอร์เวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตโพลิเมอร์ชีวภาพอันดับ 1 ของโลก มีกำลังการผลิต 150,000 ล้านตันต่อปี คุณสมบัติเด่นของพลาสติกประเภท PLA คือ

คุณสมบัติเด่นของพลาสติกประเภท PLA คือ
 1. ผลิตจากวัตถดิบจากพืช ซึ่งสามารถหมุนเวียนได้ 100% (Renewal Resource)
 2. โปร่งใส มันวาว
 3. มีความแข็งและเปราะ (เหมือน PET และ PS)
 4. เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารสด/li>
 5. สลายตัวทางชีวภาพได้ 100% ในสภาวะที่เหมาะสม (EN 13432)
 6. รีไซเคิลได้
ตัวอย่างการใช้งานของ PLA มีดังนี้
 1. บรรจุภัณฑ์แข็ง และบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 2. งานพิมพ์ 3 มิติ
 3. สินค้ากลุ่มเส้นใย และ Non-woven เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าเช็ดทำความสะอาด
 4. ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น (Flexible Packaging)
 5. ขวด (Injection Stretch Blow Molding)
NatureWorks-logo

PBS ภายใต้เครื่องหมายการค้า BioPBS ผลิตโดยบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด (PTTMCC)

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กับ บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

https://www.pttmcc.com

BioPBS ผลิตโดย PTTMCC ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิต PBS จากวัสดุธรรมชาติแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุด จัดจำหน่ายในปี 2560 โดยมีกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปี

BioPBS เป็นพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ตามธรรมชาติเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีประโยชน์กับดิน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก BioPBS ได้แก่
 • 1. มีคาร์บอนหมุนเวียน
 • 2. สลายตัวทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ในสภาวะที่เหมาะสมแก่การสลายตัวได้ (EN13432)
 • 3. สามารถนำไปรีไซเคิลกระดาษเคลือบได้ และสลายตัวในกองปุ๋ยหมักได้
 • 4. มีกระบวนการขึ้นรูปเช่นเดียวกับพลาสติก PE
 • 5. มีอุณหภูมิในการใช้งานสูงถึง 100 องศาเซลเซียส
ตัวอย่างการใช้งานของ BioPBS มีดังนี้
 • 1. ใช้เคลือบกระดาษ
 • 2. ใช้เป็นฟิล์มคลุมดิน
 • 3. ใช้ในสินค้ากลุ่มเส้นใย และ Non-woven
 • 4. ใช้เป็นสารปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ PLA
 • 5. ใช้เป็นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
 • 6. ใช้เป็นชุดช้อนส้อม
เม็ดไบโอพลาสติก BioPBS ผลิตโดย PTTMCC

PBS กับการใช้งานหลัก

PBS กับการใช้งานหลัก

การรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ

ไบโอพลาสติก BioPBS เหมาะกับการใช้งานตามมาตรฐานต่าง ๆ

การสลายตัวทางชีวภาพในดินของถ้วย BioPBS ภายใน 4เดือน

การสลายตัวทางชีวภาพในดินของถ้วย BioPBS ภายใน 4เดือน

Bio Compound ภายใต้เครื่องหมายการค้า PlastMate โดยบริษัทโซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด

Bio Compound ภายใต้เครื่องหมายการค้า PlastMate เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม GC

https://www.pttgcgroup.com/th/markets-innovations/markets/gc-productbrand/plastmate

Bio Compound เป็นเม็ดไบโอพลาสติกที่เกิดจากการพัฒนาโดยนักวิจัยของ GC ในการนำเอาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก PLA และ BioPBS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของ GC มาพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชิ้นงานต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น งานฟิล์ม งานฉีด งานรีด และการขึ้นรูปชิ้นงานแบบเทอร์โมฟอร์ม เป็นต้น โดย Bio Compound ยังคงมีคุณสมบัติในเรื่องการเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเป็นพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของเม็ดไบโอพลาสติก Bio Compound ของ PlastMate
 • 1. มีคาร์บอนหมุนเวียน
 • 2. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การอาหารและยา
 • 3. ตามที่ได้วิจัยในเบื้องต้น มีคุณสมบัติสลายตัวทางอุตสาหกรรมตามข้อกำหนด ISO17088 โดยการทดสอบแบบเต็มรูปแบบอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ
 • 4. สามารถใช้กับแม่พิมพ์เดิมได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำหรับ LDPE ในการผลิตฟิล์ม และเครื่องสำหรับ PP/PS สำหรับการขึ้นรูปแบบฉีด
 • 5. เหมาะสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
การใช้งานของ Bio Compound ของ PlastMate มีดังนี้
 • 1. ใช้กับเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด

  PL34002J: สำหรับงานอเนกประสงค์

  PL03404J: ทนความร้อนสูง

 • 2. ใช้กับเครื่องขึ้นรูปแบบฟิล์ม

  PB05001F: สำหรับงานอเนกประสงค์

เม็ดไบโอพลาสติกของ PlastMate

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ GC

ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก พลาสติกชีวภาพ GC
บริษัท ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ เว็บไซต์
ซีพีพีซี ถ้วยกระดาษเคลือบและถังพลาสติก OEM คลิก
ดี.ดี.เพเพอร์คัพ ถ้วยกระดาษเคลือบ OEM คลิก
เค.เอ็ม.แพคเกจจิ้ง ถ้วยกระดาษเคลือบ KMP Green/ Green Goods / OEM คลิก
ไทย เคเค ถ้วยกระดาษเคลือบ OEM คลิก
ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก พลาสติกชีวภาพของ GC
บริษัท ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ เว็บไซต์
บีแอนด์บี สตรอว์ หลอด OPURE / OEM คลิก
บีดี สตรอว์ หลอด OEM คลิก
ไฮแลนด์ หลอด OEM คลิก
เจ.ที.แพ็ค หลอด BIOPLANT คลิก
ทานตะวันอุตสาหกรรม หลอด SUN Bio / OEM คลิก
ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกของผู้ผลิต GC
บริษัท ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ เว็บไซต์
ไทยนำ ถุงใส่สินค้า Bio Sure/OEM คลิก
ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกของ GC
บริษัท ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ เว็บไซต์
เจ.ที.แพ็ค ชุดช้อนส้อม BIOPLANT คลิก
เอส.พี.เค. พลาสติก ชุดช้อนส้อม Leafz คลิก
ท็อปเทร็นด์ เมนูเฟคเจอริ่ง ชุดช้อนส้อม BLeaf คลิก
ไบโอ-อีโค บรรจุภัณฑ์บริการอาหาร Bio-Eco คลิก

ฉลากผลิตภัณฑ์ GC Compostable

composrable-logo

ผลิตจากไบโอพลาสติกและสลายตัวได้ทางธรรมชาติ

ฉลากผลิตภัณฑ์ GC Compostable Plastic คืออะไร

ฉลากยืนยันวัสดุ (Material Label) หรือฉลากส่งเสริมสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกว่า สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการผลิตจากเม็ดไบโอพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Plastics) ที่ GC Group ผลิตหรือรับรอง และสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่ GC Group รับรองเท่านั้น เพื่อส่งเสริมการรับรู้ต่อผู้บริโภค และสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของ GC (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเจ้าของแบรนด์) ที่ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานของ GC ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ

GC จึงสร้างสรรค์ฉลากเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เม็ดไบโอพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพของ GC Group เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย GC อนุญาตให้ใช้ฉลากดังกล่าวกับผู้ประกอบการของ GC เท่านั้น เพื่อนำไปสื่อสารถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางการตลาดให้ชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ฉลากผลิตภัณฑ์ GC Compostable Plastic คือ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน
 2. เพื่อส่งเสริมการรับรู้ของผู้อุปโภคบริโภคถึงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่สลายตัวได้ทางชีวภาพหรือมีคุณสมบัติพิเศษที่กลุ่มบริษัท GC ผลิตหรือรับรอง
 3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการหรือเจ้าของสินค้า ในการใช้วัตถุดิบผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อเพิ่มโอกาสของผู้เข้าร่วมโครงการหรือเจ้าของสินค้าในการพัฒนาสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 5. เพื่อสร้างพันธมิตรในการดำเนินการธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้จัดหา ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย

มาตรฐานที่ใช้รับรองฉลาก GC Compostable

ฉลากยืนยันวัสดุ (Material Label) หรือฉลากส่งเสริมสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการผลิตจากเม็ดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Plastics) คือเม็ดพลาสติกที่ GC Group ผลิตหรือรับรองและสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่ GC Group รับรองเท่านั้น โดยเม็ดพลาสติกชีวภาพของ GC ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ และสากล ได้แก่

 1. มาตรฐาน ASTM D6400 : มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. มาตรฐาน EN 13432 : มาตรฐานของประเทศในยุโรป
 3. มาตรฐาน ISO 17088 : มาตรฐานสากล
มาตรฐานที่ใช้รับรองฉลาก GC Compostable Plastic คือ

รายชื่อแบรนด์สินค้าที่จดทะเบียนสัญลักษณ์ GC Compostable

แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริษัท เว็บไซต์
คาเฟ่ อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลิก
คาเฟ่ อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลิก
คาเฟ่ อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลิก
คาเฟ่ อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลิก
เดียร์ทัมมี่ อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด คลิก
เอไอเอส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คลิก
ลีฟซ์​ บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด คลิก
ไบโอชัวร์ เครือบริษัทไทยนำ คลิก
เจ.ที. แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด คลิก
โอเพียว บริษัท โอเพียว ประเทศไทย จำกัด คลิก
ไบโอ-อีโค บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด คลิก
เคเอ็มพี บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด คลิก
ดี.ดี.เพเพอร์คัพ บริษัท ดี.ดี.เพเพอร์คัพ จำกัด คลิก
ดี.ดี.เพเพอร์คัพ บริษัท ดี.ดี.เพเพอร์คัพ จำกัด คลิก
แดรี่โฮม แดรี่โฮม บริษัท แดรี่โฮม จำกัด คลิก
กู๊ดเอจ กู๊ดเอจ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด คลิก
ดอยคำ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด คลิก

โครงการและการรณรงค์

ฉลาก Biobased

จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก
ฉลากไบโอพลาสติก GC Biobased 20-50%
ฉลากไบโอพลาสติก GC Biobased 50-85%
ฉลากไบโอพลาสติก GC Biobased >85%

หลักเกณฑ์การใช้ฉลาก

 1. ติดร่วมกับฉลากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไบโอพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมคุณค่าการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร (ต้นทางสู่ปลายทาง)
 2. นำเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ "แต่" ไม่สามารถสลายตัวทางชีวภาพ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่เน้นการใช้วัสดุที่คงทน

การไปประยุกต์ใช้

 1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้พลาสติกชีวภาพ : เพื่อส่งเสริมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากไบโอพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ เช่น สินค้าประเภทคงทน และขวด BioPET

วัสดุ

 1. เม็ดไบโอพลาสติก BioPBS, PLA, Bio PET และส่วนผสมทั้งพลาสติกชีวภาพอื่น ๆ และพลาสติกทั่วไป

วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฉลาก Biobased

ฉลาก Biobased คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Biobased ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยการใช้วิธีตรวจสอบจากการวัดค่า C-14 ซึ่งเป็นคาร์บอนที่ไม่ได้มาจากฟอสซิลหรือจากน้ำมันปิโตรเลียม แต่เป็นคาร์บอนใหม่ที่มาจากพืช ขณะที่ส่วนผสมส่วนใหญ่เป็น C-12 ซึ่งเป็นคาร์บอนเก่าที่มีแหล่งกำเนิดจากน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานใดออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Biobased มีแต่เพียงหน่วยงานที่ให้บริการงานทดสอบวัดค่า C-14 คือ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ TINT