InnoPlus Solution InnoPlus Solution

InnoPlus Solution Center

InnoPlus Solution Center ทำงานร่วมกับ Customer Solution Center (CSC) หรือ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ เจ้าของแบรนด์, ผู้ขึ้นรูปพลาสติก, นักออกแบบ เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการใช้งานและการออกแบบ โดยทุกโซลูชั่นจะผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก และมีกระบวนการทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตระดับสากลหลากหลายประเทศ และครอบคลุมการใช้งานอย่างครบวงจร ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ จึงสามารถวางใจให้ InnoPlus Solution Center ออกแบบวัสดุและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดปลายทางได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

InnoPlus Solution Center ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 83/9-10 หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ +66(0) 3899-4000