เคมีภัณฑ์

โอเลฟินส์

โอเลฟินส์ เป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะเอทิลีนและโพรพิลีน ผลิตจากอีเทน โพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และแนฟทา ที่เป็นส่วนประกอบในก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ

ธุรกิจหลักของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) คือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ให้กับโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลายและโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ โรงงานโอเลฟินส์ ของบริษัทใช้ก๊าซและแนฟทาเป็นวัตถุดิบซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ ด้วยโรงงาน 5 แห่ง กำลังการผลิตรวม 3,751,000 ตัน/ปี*

โรงโอเลฟินส์ของ GC ยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน มิกซ์ซี 4 เทลก๊าซ แครกเกอร์บอททอม และไฮโดรเจน ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำผลิตภัณฑ์พลอยได้เหล่านี้ไปเพิ่มมูลค่าจากการ Synergy กับโรงกลั่นน้ำมันและโรงอะโรเมติกส์ เช่น การนำไพโรไลซิส แก๊สโซลีนไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ นอกจากนี้ GC ยังเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้มิกซ์ซี 4 โดย นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บิวทาไดอีนและบิวทีน-1 ในโรงเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้

* รวมกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลีน โพรพิลีน 1,3 บิวทาไดอีน และบิวทีน-1 ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564