chemical-bottom.png

ภาพรวม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร และใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์เคมีภัณฑ์เพื่ออนาคต ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง อุปกรณ์การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และของใช้ส่วนบุคคล ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างความสุขในหลากหลายรูปแบบให้ผู้คนในสังคม

GC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคทั้งในเรื่องของขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2562 GC มีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์รวม 11.27 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน โดยธุรกิจและผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทประกอบด้วย ปิโตรเลียม อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์ เอทิลีนออกไซด์ เคมีเพื่อสื่งแวดล้อม ฟีนอล อะคริโลไนไตรล์ โพรพิลีนออกไซด์ โพลิออลส์ และกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (PTA)

GC มุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม ด้วยการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ภายใต้แนวคิดในการเป็น “เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข”


* ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563