GC จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เครื่องมืออุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ สู่ Net Zero"

9 มี.ค. 2566


   

 

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ องกรค์บริหารก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO จัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เครื่องมืออุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ


สู่ Net Zero" ให้กับลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อการส่งออก สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หัวข้อในงานสัมมนาได้บรรยายโดย

1. คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ TGO

2. คุณพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ TGO

3. คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ TGO

4. คุณนนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ TGO

 

งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ ได้ทำความรู้จักกับมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และยังเป็นการกำหนดราคาสินค้านำเข้าบางประเภทเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเข้ามาใน EU โดยมี 5 อุตสาหกรรมแรกที่ได้รับผลกระทบในเดือนตุลาคม 2566 นี้ คือ ซีเมนต์ บริการไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็ก อลูมิเนียม และในปี 2569 คาดว่าอาจจะมีประกาศใช้เต็มรูปแบบสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม พลาสติกและโพลีเมอร์

 

ภายในงานสัมมนามีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจไทย รวมถึงมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ทั้งจากนโยบายของประเทศ และผ่านการขับเคลื่อนจาก TGO ที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว พร้อมยกกรณีศึกษาการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (ด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์) และฝึกคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปพร้อมกับผู้ชำนาญการ

 

GC มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ จึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมทัพ เสริมความแข็งแกร่ง เสริมความพร้อมให้กับธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ และก้าวไปสู่ความยั่งยืนต่อโลกไปพร้อมๆ กัน