GC ได้รับตราสัญลักษณ์ MiT (Made in Thailand)

16 ธ.ค. 2564


ตราสัญลักษณ์ MiT (Made in Thailand) เป็นตราสัญลักษณ์ของ “สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย” เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย นอกจากจะใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการเสนอขายสินค้าให้แก่ภาครัฐแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นของผู้ผลิตสินค้าไทย เช่นเดียวกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด หรือ GCP และ บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด หรือ TPRC ที่ใช้สัญลักษณ์ MiT สร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภคและยกระดับสินค้าให้ได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นในระดับสากล

โดย GCP ทำการขอใบรับรองสินค้าผลิตภัณฑ์เคมิคอล โพลีอีเทอร์ โพลีออล รุ่น Polyether Polyol (PGG) ผลิตโดย GC ภายใต้เครื่องหมายการค้า Genix ได้รับการรับรอง วันที่ 29 เมษายน 2564

TPRC ทำการขอใบรับรองสินค้าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน เทเรฟทาเลท เรซิน รุ่น โพลิเอททีลีน เทเรฟทาเลท เรซิน (PET) ผลิตโดย GC ภายใต้เครื่องหมายการค้า InnoPlus ได้รับการรับรอง วันที่ 1 มิถุนายน 2564

GC ทำการขอใบรับรองสินค้าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE) ผลิตโดย GC ภายใต้เครื่องหมายการค้า InnoPlus และ PlastMate ทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ โพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) โพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง คอมพาวด์ (HDPE COMPOUND) โพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) โพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) โพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เอ็มแอลแอลดีพีอี (mLLDPE) โพลีเอททีลีนผงชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE Powder) ซึ่งได้รับการรับรอง วันที่ 30 สิงหาคม 2564