GC-Brand GC-Brand

THAIOL

เป็นเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนโดย บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จำกัด (มหาชน) (GC) สำหรับผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์

THAIOL เป็นสารตั้งต้นที่ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในรูปแบบสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ซึ่ง เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการผลิตผงซักฟอกน้ำยาล้างจาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วๆไปภายในครัวเรือน THAIOL ทั้งแบบโมเลกุลฯ สายโซ่สั้น (C6-10) สายกลาง (C12-14) และสายยาว (C16-18) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม จัดจำหน่ายโดยบริษัท TFA จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย GGC 100%