banner จีโอเมมเบรน banner จีโอเมมเบรน

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ฟิล์มปูบ่อ

ฟิล์มปูบ่อ

ประเภทโพลิเมอร์

HDPE

InnoPlus

มีค่าอัตราการไหล 0.05 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.956 กรัม/ลบ.ซม. เป็นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เหมาะสำหรับงานฟิล์ม มีคุณสมบัติเป็นเลิศสำหรับกระบวนการผลิตฟิล์มบาง ให้คุณสมบัติเชิงกลที่สูง ความทรงรูปดี และมีรอยปิดผนึกที่แข็งแรง ซึ่งเหมาะกับใช้ผลิตฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท ทั้งแบบบางและแบบหนา

ดูเพิ่มเติม

LDPE

InnoPlus

ที่มีอัตราการไหล 0.27 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.922 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ เหมาะกับการงานฟิล์มที่ต้องการรับน้ำหนักสูง งานฟิล์มเกษตร งานฟิล์มหด หลอด และงานเป่าบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเกรดที่สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และมีคุณสมบัติเชิงกลและเชิงแสดงที่ดี

ดูเพิ่มเติม

ที่มีอัตราการไหล 0.75 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.922 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ เหมาะกับการงานฟิล์มที่ต้องการรับน้ำหนักสูง งานฟิล์มเกษตร งานฟิล์มหด หลอด และงานเป่าบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเกรดที่สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และมีคุณสมบัติเชิงกลและเชิงแสดงที่ดี

ดูเพิ่มเติม

LLDPE

InnoPlus

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.921 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี รวมถึงมีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.920 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี รวมถึงมีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.921 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี รวมถึงมีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพสูง มีความต้านทานแรงดึงที่ดี มีความแข็งแรงสูง ต้านทานต่อการฉีกขาดได้ดี และยังช่วยให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้ โดยคงคุณภาพที่ดีไว้ เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.920 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพสูง ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี มีความแข็งแรงสูง และมีความต้านทานต่อการฉีกขาดได้ดี และยังช่วยให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้โดยคงคุณภาพที่ดีไว้ รวมถึงมีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 2 g./10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานฟิล์มดึงยืด ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่าและการอัดรีดแบบแผ่น

ดูเพิ่มเติม

mLLDPE

InnoPlus

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาทีและความหนาแน่น 0.918 กรัมcm3 เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นจากเมทัลโลซีน ชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับงานฟิล์มที่ต้องการรับน้ำหนักได้สูง งานฟิล์มลามิเนต ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลายชั้นและฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง โดยเกรดนี้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะให้ฟิล์มที่มีความต้านทานแรงดึงที่ดีเยี่ยม ทนต่อแรงกระแทก และยังช่วยให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้ โดยคงคุณภาพที่ดีไว้

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.920 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นจากเมทัลโลซีน ชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับงานฟิล์มที่ต้องการรับน้ำหนักได้สูง งานฟิล์มลามิเนต ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลายชั้นและฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง โดยเกรดนี้มีประสิทธิภาพสูง มีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม มีความต้านทานแรงดึงที่ดีเยี่ยม ทนต่อแรงกระแทกและยังช่วยให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้โดยคงคุณภาพที่ดีไว้

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล = 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น = 0.918 กรัม/cm3 เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นจากเมทัลโลซีน ชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับงานฟิล์มยืด ฟิล์มหด ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลายชั้นและฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง โดยเกรดนี้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีความต้านทานแรงดึงสูง ทนต่อแรงกระแทกและแรงทิ่มทะลุได้ดี

ดูเพิ่มเติม

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด