GC มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เรซิ่น และโพลิเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทดแทนการนำเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ

GC มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ และพลาสติก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจ รวมทั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ GC สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์รวมข้อมูลวัสดุ

ดูเพิ่มเติม


ศูนย์รวมข้อมูลวัสดุ ซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม GC Group และพันธมิตรของ GC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ