GC มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์คุณภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อีกมากมาย และช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ

GC มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ GC เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ GC สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์รวมข้อมูลวัสดุ

ดูเพิ่มเติม


ศูนย์รวมข้อมูลวัสดุ ซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม GC Group และพันธมิตรของ GC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ