banner banner

เรามุ่งเน้นในการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตภัณฑ์การขึ้นรูปด้วยการเป่าขนาดใหญ่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ทนต่อสารเคมี การแตกรั่ว ปลอดภัยในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่แข็งแกร่งมุ่งเน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริการด้านเทคนิคและแพลตฟอร์มการผลิตทั่วโลก

เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองแนวโน้มธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้มีการใช้งานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป ถูกแบ่งประเภทการใช้งานใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ถัง IBC ถังขนาดบรรจุมากกว่า 200 ลิตร ถังขนาดบรรจุน้อยกว่า 200 ลิตร และอื่น ๆ

ถัง IBC

 1. ถัง IBC

  ถังรูปทรงสีเหลี่ยม ซึ่งออกแบบเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก และยังสามารถบรรจุอาหารและสารเคมี ได้ทั้งในรูปแบบของเหลว ของแข็ง หรือของที่มีความข้นเหนียว โดยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

  ถัง IBC

ถัง ขนาดบรรจุมากกว่า 200 ลิตร

 1. ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาเปิดกว้าง

  ถังขนาด 200 ถึง 235 ลิตร ที่มีฝาเปิดกว้าง โดยมีเข็มขัดโลหะรัดเพื่อให้ฝาปิดได้แน่นและไม่เปิดง่าย เหมาะกับการบรรจุสารเคมีหรืออาหารที่มีความหนืดสูง เช่น หัวเชื้อแชมพู หรือสารลดแรงตึงผิว เป็นต้น

  ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาเปิดกว้าง
 2. ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาขนาดเล็ก

  ถังขนาด 200 ลิตรถึง 235 ลิตร ที่มีฝาขนาดเล็ก 2 ฝาด้านบนของถัง เหมาะสำหรับการบรรจุสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก สามารถเทได้ง่าย เช่น สารทำละลาย เป็นต้น

  ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร

ถังขนาดบรรจุ น้อยกว่า 200 ลิตร

 1. ถังขนาดบรรจุ น้อยกว่า 200 ลิตร

  ถังพลาสติกรูปทรงกลม ไม่มีหูจับ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของฝา ประเภท 1. ฝาเปิดกว้าง โดยมีเข็มขัดโลหะรัดเพื่อให้ฝาปิดได้แน่นและไม่เปิดง่าย เหมาะกับการบรรจุสารเคมีหรืออาหารที่มีความหนืดสูง และ 2. ถังที่มีฝาขนาดเล็ก 2 ฝา อยู่ด้านบนของถังเหมาะสำหรับการบรรจุสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก สามารถเทได้ง่าย เช่น สารทำละลาย เป็นต้น

  Drums 30-180 Liter
 2. แกลลอนสารเคมี

  แกลลอนสารเคมีเป็นถังพลาสติกรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมมีหูจับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและเทของเหลวที่อยู่ด้านใน ซึ่งอาจเป็นสารเคมี อาหาร หรือน้ำ เป็นต้น มีฝาปิดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสารที่ค่อนข้างเหลวซึ่งเทได้ง่าย

  Jerry Cans

อื่น ๆ

 1. ถังน้ำ บรรจุขนาด 500-2,000 ลิตร

  ถังพลาสติกขนาดใหญ่สามารถบรรจุน้ำหรือของเหลวได้มากขึ้น 500 ถึง 2,000 ลิตร มีลักษณะทรงกลม ใช้ตั้งบนพื้น มีฝาปิดด้านบน สามารถเก็บของเหลวและป้องกับการรั่วไหลได้ดี

  ถังน้ำ บรรจุขนาด 500-2000 ลิตร
 2. ทุ่นเอนกประสงค์

  ทุ่นเอนกประสงค์ ที่ไม่ใช่ทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ทุ่นสำหรับท่าเรือ สะพาน เป็นต้น

  ทุ่นเอนกประสงค์
 3. ถังสเปรย์ยาฆ่าแมลง

  ถังบรรจุเคมีประเภทนี้ใช้สำหรับงานด้านเกษตรกรรม สำหรับพ่นยาฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืช

  ถังสเปรย์ยาฆ่าแมลง

ประเภทของบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป

Insecticide Spray Tank1623123432.jpeg

เครื่องพ่นสารเคมีทางการเกษตร

ถังบรรจุเคมีประเภทนี้ใช้สำหรับงานด้านเกษตรกรรม สำหรับพ่นยาฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืช

Drums-open-top1623123100.jpeg

ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาเปิดกว้าง

ถังขนาด 200 ถึง 235 ลิตร ที่มีฝาเปิดกว้าง โดยมีเข็มขัดโลหะรัดเพื่อให้ฝาปิดได้แน่นและไม่เปิดง่าย เหมาะกับการบรรจุสารเคมีหรืออาหารที่มีความหนืดสูง เช่น หัวเชื้อแชมพู หรือสารลดแรงตึงผิว เป็นต้น

Drums 200 L1623123296.jpeg

ถังขนาดบรรจุ น้อยกว่า 200 ลิตร

ถังพลาสติกรูปทรงกลม ไม่มีหูจับ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของฝา คือ 1. ฝาเปิดกว้าง โดยมีเข็มขัดโลหะรัดเพื่อให้ฝาปิดได้แน่นและไม่เปิดง่าย เหมาะกับการบรรจุสารเคมีหรืออาหารที่มีความหนืดสูง และ 2. ถังที่มีฝาขนาดเล็ก 2 ฝา อยู่ด้านบนของถังเหมาะสำหรับการบรรจุสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก สามารถเทได้ง่าย เช่น สารทำละลาย เป็นต้น

Drums-L-Ring1623123190.jpeg

ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาขนาดเล็ก

ถังขนาด 200 ลิตรถึง 235 ลิตร ที่มีฝาขนาดเล็ก 2 ฝาด้านบนของถัง เหมาะสำหรับการบรรจุสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก สามารถเทได้ง่าย เช่น สารทำละลาย เป็นต้น

group1625138568.png

ทุ่นเอนกประสงค์

ทุ่นเอนกประสงค์ ที่ไม่ใช่ทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ทุ่นสำหรับท่าเรือ สะพาน เป็นต้น

IBC Tanks1623123010.jpeg

ถัง IBC

ถังรูปทรงเป็นสีเหลี่ยม ซึ่งออกแบบเพื่อใช้ในการเก็บ การขนส่ง และการบริหารจัดการสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก ทั้งในรูปแบบของเหลว ของแข็ง หรือขนที่มีความข้นเหนียว โดยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

GC - Large blow jerry can_Group1624962792.jpeg

แกลลอนสารเคมี

ถังเจอร์รี่เป็นถังพลาสติกรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมมีหูจับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและเทของเหลวที่อยู่ด้านใน ซึ่งอาจเป็นสารเคมี อาหาร หรือน้ำ เป็นต้น มีฝาปิดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสารที่ค่อนข้างเหลวซึ่งเทได้ง่าย

maintank1625225989.jpeg

ถังน้ำ บรรจุขนาด 500 ถึง 2000 ลิตร

ถังพลาสติกขนาดใหญ่สามารถบรรจุน้ำหรือของเหลวได้มากขึ้น 500 ถึง 2,000 ลิตร มีลักษณะทรงกลม ใช้ตั้งบนพื้น มีฝาปิดด้านบน สามารถเก็บของเหลวและป้องกับการรั่วไหลได้ดี

การรับรอง

การรับรองตามมาตรฐานสากลของโรงงาน InnoPlus
InnoPlus Plant Certificate

การรับรอง

การรับรองตามมาตรฐานสากลของโรงงาน InnoPlus

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดยเกรด

InnoPlus and PlastMate HDPE PRODUCT

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขึ้นรูปของบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป

 1. Q : เกิดการไหลยืดลงด้านล่าง (drawdown) ของพลาสติกมากเกินไป เนื่องจากน้ำหนักตัวของพลาสติกเหลว

  A : - ปรับลดอุณหภูมิการขึ้นรูป
  - ปรับเพิ่มความเร็วในการอัดรีด
  - ปรับเพิ่มความเร็วในการปิดแม่พิมพ์
  - ใช้พลาสติกที่มีดรรชนีการไหลต่ำลง

 1. Q : ดายพินอยู่ในตำแหน่งไม่สมดุล

  A : ปรับตำแหน่งดายพินให้เหมาะสม

 1. Q : เกิดจากการตั้ง condition ของการขึ้นรูปไม่เหมาะสม หรือการออกแบบแม่พิมพ์บริเวณแนวประกบ (pinch-off) ไม่เหมาะสม

  A : - ทบทวนการออกแบบในส่วนของ pinch-off ให้เหมาะสม
  - ปรับลดอุณหภูมิที่บริเวณแนวประกบที่ก้นขวด
  - เพิ่มเวลาในการเป่าและปิดแม่พิมพ์ให้นานขึ้น

 1. Q : การออกแบบแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม หรือ สภาวะที่ใช้ขึ้นรูปไม่เหมาะสม

  A : - แก้ไขแม่พิมพ์ให้สามารถประกบปิดได้สนิทขึ้น
  - ปรับเพิ่มอุณหภูมิที่หัวดาย
  - ปรับเพิ่มแรงปิดแม่พิมพ์
  - ปรับเพิ่มความดันของลมเป่า
 1. Q : เกิด Melt fraction ของเนื้อพลาสติกเหลว

  A : - ปรับลดความเร็วในการอัดรีด
  - ปรับเพิ่มอุณหภูมิหัวดาย
  - ปรับความกว้างของระยะห่างดาย

 1. Q : การระบายอากาศในแม่พิมพ์ไม่เพียงพอ

  A : - ทำการขัดทรายที่ผิวในของแม่พิมพ์
  - ปรับเพิ่มอุณหภูมิหัวดาย
  - ปรับเพิ่มความดันลมเป่า

 1. Q : เม็ดพลาสติกมีความชื้น

  A : ตรวจสอบเม็ดพลาสติกที่ใช้

 2. Q : ความเร็วรอบสกรูสูงเกินไป

  A : ลดความเร็วรอบสกรู

 3. Q : สันสกรูในช่วงป้อนเม็ดพลาสติกลึกเกินไป

  A : ตรวจเช็คระยะลึกของสันสกรูโดยเปรียบเทียบกับเครื่องอื่นๆ ที่ไม่เกิดปัญหา

 1. Q : มีสิ่งแปลกปลอมหรือพลาสติกไหม้ตกค้างและเกาะอยู่บริเวณดาย

  A : - ทำความสะอาดดาย
  - ตรวจสอบวัตถุดิบอื่น ๆ เช่นเม็ดพลาสติกหลอม และเม็ดสี