เคมีภัณฑ์

พาราไซลีน

พาราไซลีนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง เพื่อใช้ผลิต PTA (Purified Terephthalic Acid) โดยในปัจจุบัน 65% ของ PTA จะถูกนำไปใช้ในการผลิตโพลิเอสเตอร์ (Polyester Fiber) หรือเส้นใยสังเคราะห์เพื่อนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้า กระเป๋าผ้า เป็นต้น อีก 30% นำไปผลิตเป็นขวดนํ้ามันดื่มที่ เรียกทั่วไปว่าขวด PET (Polyethylene Terephthalate) เช่น ขวดนํ้าดื่ม ขวดนํ้าอัดลม และที่เหลืออื่น ๆ อีก 5% ใช้ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น ฟิล์ม และภาชนะบรรจุอาหาร เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน