เคมีภัณฑ์

อะโรเมติกส์

อะโรเมติกส์เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมขั้นกลางและขั้นปลาย ได้แก่ ยานยนต์ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อะโรเมติกส์เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ขั้นต้นรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ประกอบด้วย โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์แห่งที่ 1 และโรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์แห่งที่ 2 กำลังการผลิตรวม 2,419,000 ตัน/ปี* ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่ได้จากการผลิต ได้แก่ เบนซีน พาราไซลีน ไซโคลเฮกเซน ออร์โธไซลีน โทลูอีน และ มิกซ์ไซลีนส์ ซึ่งผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์เหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปลายน้ำ

นอกจากนี้ยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่สำคัญ ได้แก่ 1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและแนฟทาชนิดเบา ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานโอเลฟินส์ และ 2) คอนเดนเสทเรซิดิว ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงกลั่นน้ำมันเพื่อกลั่นแยกเป็นน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา เป็นต้น

* ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563